הסכם זה (להלן"תנאי השימוש") מתייחס לשימוש באתר ובמערכת CrmStep ח.פ. 310288915 (להלן "CrmStep" ו/או "המערכת" ו/או "החברה". ניתן לפנות אלינו בהתאם לפרטים הבאים: שדרת האגמים 11/18, נתניה 4209006 או בדוא"ל: [email protected], אתר אינטרנט: https://crmstep.com.

אתר האינטרנט https://crmstep.com (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המספק שרות של תוכנה לניהול מוקדי שירות ומכירות.

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מידי כל חלק ממנה מכל מכשיר תקשורת.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה.

באישור תנאי שימוש אלו, הינך מסכים לקבל הודעות במדיה אלקטרונית או אחרת מהחברה ו/או מי מטעמה בנושאים הקשורים לאתר זה.

בהרשמתך לשרות, אתה מעניק לנו את הזכות להוסיף את שמך ואת לוגו החברה לרשימת הלקוחות שלנו ואתר האינטרנט.

השימוש בשירותי המערכת כרוך בתשלום. השירות הינו שירות אינטרנטי ולאחר בחירת מסלול השירות המבוקש וביצוע הרכישה, השירות הנבחר יהיה זמין לך.

דמי השימוש במערכת יחויבו על פי סוג התוכנית אליה נרשם המשתמש וכן על פי כמות המשתמשים.

התשלום יגבה כל חודש עד ה-10 לחודש עבור חודש שעבר ע"פ שימוש וחבילות המוצרים שנרכשו.

מובהר, כי תשלום עבור הודעות טקסט הנשלחות על ידי המשתמש במסגרת השירות אינו כלול במחיר הרישיון ויחויב בנפרד לפי כמות ההודעות שנשלחה בפועל. כל הודעת טקסט הינה בעלות של 12 אגורות להודעה + מע"מ.

 

טקסט באורך של 70 תווים נשלח ומחויב כהודעה אחת (באנגלית 160 תווים).

עבור טקסט ארוך יותר מ 70 תווים החיוב מתבצע כל 67 תווים (כולל ההודעה הראשונה).

באנגלית יחידת החיוב היא 153 תווים.

 

הלקוח מתחייב לשלוח הודעות אך ורק למנוי שנתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב לקבלתן ולא לשלוח הודעות ששליחתן נאסרה על פי חוק, תוך עמידה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם) ועל פי הוראות כל דין.

החברה מספקת באמצעות האינטגרציה, בין השאר, את השירותים הבאים: שליחה של כל המסמכים במייל או ב  PDF אין חובה להדפיס. הפקת חשבוניות מס/קבלה, חשבון עסקה בלחיצת כפתור.

באחריות הלקוח להקים חשבון, נתוני מסוף ולהגדיר במערכת לצורך פעילות תקינה בין המערכות.

CrmStep תהיה רשאית להציע מעת לעת שירותי אינטגרציה, בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים כאלה ואחרים (להלן: "שירות אינטגרציה"). 

CrmStep לא תשא באחריות לפעילות צד ג' המספק את השירות האינטגרציה וכל הפרה ו/או עוולה ו/או נזק שייגרמו על ידו יהיו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' מבלי שתקום לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד CrmStep כמו כן, במסגרת חלק משירותי האינטגרציה.

אנו עשויים לבצע שיפורים, שינויים, שדרוגים באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתנו הבלעדי. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

בכפוף לקיומה של זכות ביטול במקרים המתאימים לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: " חוק הגנת הצרכן"), ביטול רכישה על ידך יכול שיעשה תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית, וזאת בדרך של שליחת הודעה אלינו בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים לעיל. קבלת החזר במקרים המתאימים תהיה בהתאם להוראות הדין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק לך שירותים ו/או לחסום את השימוש שלך במערכת באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. הפסקת התשלום ו/או חסימה ו/או הגבלה של אמצעי התשלום שנמסר על ידך.

ב. הפרה של הוראות תנאי שימוש זה ו/או כל תנאי אחר של שירות הניתן במסגרת  המערכת.

ג. קיומו של חוב כספי שלא נפרע במועד.

ד. כל פעולה ו/או מחדל אחרים העלולים לפגוע במערכת, תקינות המערכת או צד שלישי אחר, לרבות ספקים ו/או שותפים.

בכוונת החברה לפעול לכך כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות. החברה איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: הפרעה) בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

מובהר בזאת כי כל עוד לא הוצע לך באופן מפורש שירות של גיבוי מן החברה, והוסכם בין הצדדים על מתן שירות זה, הרי שהמידע, הנתונים וכל דבר אחר אשר מוזן ומועבר באתר או בשירות על ידיך אינו מאובטח באופן כלשהו על ידינו ולא נהיה אחראים לאבטחתו וכן לא נישא בכל אחריות ו/או חבות ו/או נזק שיגרמו כתוצאה מכך. הינך אחראי באופן בלעדי לאבטחה, גיבוי והגנה על המידע המצוי בשירות ו/או בציוד שברשותך.

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.

 

כאשר את/ה משלב את חשבון Google שלך עם פלטפורמת CrmStep, אתה יכול לחבר מספר שירותי Google לחשבון CrmStep שלך. על ידי כך, CrmStep יוכל לגשת לנתונים ולמידע מחשבון Google שלך. שירותים וסוגי נתונים אלה מפורטים להלן;

 

Gmail: אתה יכול לשלוח ולקבל הודעות Gmail, לתזמן שליחת דוא"ל ולשנות טיוטות דוא"ל באפליקציית CrmStep. תוכל גם לרשום ולעקוב אחר הודעות דוא"ל שנשלחות בתוך האפליקציה. ל- CrmStep תהיה גישה לנתוני Gmail שלך, כמו כותרות דוא"ל, שורות נושא וגופי אימייל.

יומן Google: אתה יכול להשתמש בכלי הפגישות והמשימות כדי ליצור פגישות ומשימות חדשות או לשנות פגישות ומשימות קיימות ביומן Google הראשי שלך, לצורך זה נפתח יומן עבודה בשם CrmStep-Events.

 השימוש וההעברה של מידע שהתקבל מממשקי ה-API של Google לכל אפליקציה אחרת יפעלו בהתאם למדיניות נתוני המשתמשים של שירותי ה-API של Google, לרבות דרישות השימוש המוגבל.

Google API Services User Data Policy

Google Play Developer Distribution Agreement

את/ה יכול להסיר את האינטגרציה באפליקציית CrmStep על ידי ניווט אל הגדרות משתמש.